Skelbiama atranka

   Skelbiamas konkursas direktoriaus pavaduotojo administracijai ir ūkiui pareigoms užimti

 

    Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija skelbia konkursą į direktoriaus pavaduotojo administracijai ir ūkiui pareigybę (1 etatas, 40 val. per savaitę).

    Pareigybės grupė – įstaigos vadovo pavaduotojas.

 

    Pareigybės lygis – A2.

 

Reikalavimai pretendentui:

  1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
    2. Mokėti gerai dirbti kompiuteriu (MS Office Word, Excel) bei naudotis internetu;
    3. Gebėti savarankiškai vykdyti darbo pobūdį atitinkančias funkcijas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, rengti dokumentus.
    4. Žinoti (išmanyti) įstatymų, teisinių norminių aktų ir kitų privalomų dokumentų reikalavimus materialinių vertybių apskaitos srityje, išmanyti viešųjų pirkimų organizavimo ir pravedimo reglamentuojančius dokumentus, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja LR įstatymai, Vyriausybės nutarimai, Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymai, kiti teisės aktai, žmonių saugos darbe, gaisrinės saugos, sanitarijos ir higienos reikalavimus.

 

Pranašumai:

 · darbo patirtis šioje srityje;

 · gaisrinės saugos pažymėjimas;

 · darbų saugos pažymėjimas;

 · civilinės saugos pažymėjimas;

 · energetikos darbuotojo kvalifikacijos pažymėjimas (atsakingas už šilumos ir elektros ūkį);

 · vairuotojo pažymėjimas.

 

Pagrindinės funkcijos:

    Organizuoja mokyklos aprūpinimą materialiniais ištekliais; prižiūri pastato ir inventoriaus remontą; planuoja, kontroliuoja ir prižiūri gaisrines, darbo saugos priemones; prižiūri mokyklos atnaujinimą ir remontą; organizuoja bei veda darbuotojų saugos, priešgaisrinės saugos mokymus; vykdo aptarnaujančio personalo darbo laiko apskaitą; paskirsto darbus techninio personalo darbuotojams, vykdo darbų kontrolę ir priežiūrą, kitas pareiginiuose nuostatuose nurodytas funkcijas.

 

Pretendentai privalo pateikti dokumentus:

    1. prašymą dalyvauti konkurse;

    2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

    3. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

    4. pagrindinėms funkcijoms atlikti reikiamus kvalifikaciją įrodančius pažymėjimus;

    5. gyvenimo aprašymą;

 

    Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo dienos t. y. nuo 2019-05-20 iki 2019-06-03.

     Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis). Pokalbis su pakviestais pretendentais planuojamas birželio 5 d. (apie tikslų pokalbio laiką pranešime asmeniškai)

 

    Išsami informacija apie skelbiamą konkursą teikiama tel. (8 37) 22 99 33, el. p. gimnazija@nmg.lt