Skelbiama atranka

    GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI

 

    Asmuo priimamas dirbti atrankos būdu (pokalbis).

    Neterminuota darbo sutartis.

 

    Darbo pobūdis:

 •     Rengti bendrojo ugdymo planą, vykdyti šio plano įgyvendinimo priežiūrą.
 •     Skirstyti bendrojo ugdymo mokytojų krūvius, sudaryti bendrojo ugdymo mokytojų tarifikacijos žiniaraščius bei tvarkaraščius, prižiūrėti ir užtikrinti jų įgyvendinimą.
 •     Koordinuoti bendrojo ugdymo metodinių grupių, klasių vadovų bei pailgintos darbo dienos grupės, mokinių tarybos ir klasių mokinių tėvų komitetų veiklą.
 •    Prižiūrėti ir kontroliuoti mokinių registro tvarkymą bei statistinių mokinių ataskaitų sudarymą ir teikimą.
 •    Organizuoti mokinių pasiekimų patikrinimus, brandos egzaminus, dalyvauti mokymosi pasiekimų patikrinimo, įskaitų, egzaminų vertinimo ir apeliacinėse komisijose.
 •    Dirbti duomenų perdavimo sistema KELTAS.
 •    Dalyvauti gimnazijos strateginio plano, metinės veiklos programos rengimo, kokybės veiklos įsivertinimo ir kitose direktoriaus įsakymu sudarytose darbo grupėse, komisijose.
 •    Rūpintis informacijos apie gimnazijos bendrojo ugdymo veiklą bei pasiekimus skleidimu gimnazijos internetiniame puslapyje bei informaciniuose stenduose.
 •    Bendradarbiauti su savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija, švietimo įstaigomis, socialiniais partneriais bei kitomis institucijomis organizuojant ir vykdant bendrąjį ugdymą.
 •     Bendrauti ir bendradarbiauti su gimnazijos administracijos atstovais, mokytojais, švietimo pagalbos mokiniui specialistais, mokinių tėvais (globėjais ar rūpintojais) mokinių ugdymo klausimais, kartu su jais spręsti mokinių ugdymo ir ugdymosi problemas.

 

    Kandidatas turi atitikti šiuos reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį, aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją;
 • Turėti ne mažesnį kaip penkių  metų pedagoginio darbo stažą;
 • Gebėti dirbti kompiuteriu ir ugdymo procese taikyti informacines technologijas;
 • Gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr.1688 reikalavimus;
 • Išmanyti mokyklos veiklos organizavimą, ugdymo procesą reglamentuojančius dokumentus, mokyklos tikslus ir uždavinius, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, LR Darbo kodeksas, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, raštvedybą;
 • Mokėti ne mažiau kaip vieną užsienio kalbą;
 • Vykdyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės apraše nustatytas funkcijas.

 

     Privalumai:

 • Turima kvalifikacija ir darbo patirtis bendro ugdymo srityje;
 • Metodinio darbo patirtis;
 • Rekomendacijos.

 

    Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • Išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas;
 • Gyvenimo aprašymą;
 • darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 • Užpildytą pretendento anketą (Pagal Aprašo patvirtinto 2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496 1 priedą);
 • Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

    

     Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo paskelbimo dienos (iki 2018 m. spalio 10 d.) Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos raštinėje, Kęstučio g. 85, Kaunas. Informacija teikiama telefonu (8 37) 22 99 33.

     Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje, vietą ir laiką  bus išsiųsti el. laišku individualiai.

 

      Atranka numatoma š.m. spalio 11 d.