Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos organizacinė struktūra

GIMNAZIJOS TARYBA

Gimnazijos taryba - aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, telkianti mokytojų, tėvų (globėjų) ir mokinių atstovus svarbiausiems gimnazijos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.

 

Tarybos pirmininkė - Rasa Krėpštienė, mokytoja ekspertė

Sekretorė - Aurelija Misiūnienė, mokytoja metodininkė

Tarybos nariai:

Vitalius Žemaitis, mokytojas ekspertas

Saulius Gerulis, bendruomenės atstovas

Ernestas Valionis, IIIa kl. mokinys

Jūratė Lozoraitienė, tėvų atstovas

Daina Rožnienė, tėvų atstovas

 

MOKYTOJŲ TARYBA

Mokytojų taryba - nuolat veikianti gimnazijos savivaldos institucija.

 

Mokytojų tarybą sudaro gimnazijos vadovybė, visi mokytojai, bibliotekos vedėja, psichologė, socialinė pedagogė ir koncertmeisteriai.

 

MOKINIŲ TARYBA

Mokinių taryba - nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija, kurios sudėtį nustato mokinių susirinkimas.


Tarybos pirmininkas - Ernestas Valionis, IIIa kl.

Pirmininko pavaduotoja - Erika Švenčionytė, IIIa kl.

Sekretorė - Ana Somova, Ia kl.

Tarybos nariai:

 

Gabija Šinkūnaitė, Ia kl.

 

Austina Mažeikaitė, Ia kl.

 

Emilija Povylaitytė, Ia kl.

 

Viltė Kišonaitė, Ia kl.

 

Danielė Banišauskaitė, Ia kl.

Pijus Ivaškevičius, Ia kl.

Areta Butkevičiūtė, IIa kl.

Gabrielė Santockytė, IIa kl.

Laura Zarembaitė, IIa kl.

Gabija Simutytė, IIa kl.

Miglė Šoliūnaitė, IIa kl.

Paulina Banaitytė, IIa kl.

Simona Lukaševičiūtė, IIa kl.

Faustina Moseičiuk, IIa kl.

Anita Imšaitė, IIa kl.

Ieva Janulevičiūtė, IIIa kl.

Paulina Asanaviciute Odnolko, IVa kl.

Milita Lozoraitytė, IVa kl.

Ignas Ščesnulevičius, IVa kl.

 

KLASĖS TĖVŲ KOMITETAI

Klasės tėvų komitetai - nuolat veikianti tėvų savivaldos institucija, kurios sudėtį nustato tėvų susirinkimas.

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Vaiko gerovės komisija -  organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą.

 

Komisijos pirmininkė - Jurgita Jablonskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Pirmininkės pavaduotoja - Dovilė Žvirzdinienė, socialinė pedagogė

Sekretorė  - Iremina Lincevičienė, mokytoja metodininkė

Komisijos nariai:

Rasa Kinaitienė, psichologė

Irena Elžbieta Navickienė, logopedė

Vilma Pavlovienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Nijolė Noreikaitė, direktoriaus pavaduotoja meniniam ugdymui

Aurika Vitkienė, vyresnioji  mokytoja