Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos organizacinė struktūra

GIMNAZIJOS TARYBA

Gimnazijos taryba - aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, telkianti mokytojų, tėvų (globėjų) ir mokinių atstovus svarbiausiems gimnazijos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.

 

Tarybos pirmininkė - Rasa Krėpštienė, mokytoja ekspertė

Tarybos nariai:

Džuleta Kusienė, vyr. mokytoja

Vitalius Žemaitis, mokytojas ekspertas

Saulius Gerulis, bendruomenės atstovas

Rokas Jurkus, IIa kl. mokinys

Tadas Girčys, IIIa kl. mokinys

Giedrė Karenė, tėvų atstovas

Fausta Drūlytė, tėvų atstovas

 

MOKYTOJŲ TARYBA

Mokytojų taryba - nuolat veikianti gimnazijos savivaldos institucija.

 

Mokytojų tarybą sudaro gimnazijos vadovybė, visi mokytojai, bibliotekos vedėja, psichologė, socialinė pedagogė ir koncertmeisteriai.

 

MOKINIŲ TARYBA

Mokinių taryba - nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija, kurios sudėtį nustato mokinių susirinkimas.


Tarybos pirmininkė - Jonė Barbora Laukaitytė, IIIa kl.

Pirmininkės pavaduotojas - Tadas Girčys, IIIa kl.

Sekretorė - Julija Sederavičiūtė, IIIa kl.

Tarybos nariai:

Rokas Jurkus, IIa kl.

Klaudijus Zajančkauskas, IVa kl.

Emilė Jurevičiūtė, IVa kl.

Milda Kraujutaitytė, IVa kl.

Vaida Mikalajūnaitė, IIa kl.

Ignas Šoliūnas, IIa kl.

Justė Kaminskaitė, Ia kl.

Valentinas Rezničenko, Ia kl.

Aleksandras Lerner, Ia kl.

Simonas Venckūnas, Ia kl.

 

KLASĖS TĖVŲ KOMITETAI

Klasės tėvų komitetai - nuolat veikianti tėvų savivaldos institucija, kurios sudėtį nustato tėvų susirinkimas.

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Vaiko gerovės komisija -  organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą.

 

Komisijos pirmininkė - Rusnė Marija Voverienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Pirmininkės pavaduotoja - Rasa Kinaitienė, psichologė

Komisijos nariai:

Gintarė Ciegytė, socialinė pedagogė

Aurelija Inokaitienė, mokytoja metodininkė

Aurika Vitkienė, vyr. mokytoja

Rasa Grigaliūnaitė, vyr. mokytoja