Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos organizacinė struktūra

GIMNAZIJOS TARYBA

Gimnazijos taryba - aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, telkianti mokytojų, tėvų (globėjų) ir mokinių atstovus svarbiausiems gimnazijos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.

 

Rasa Krėpštienė, mokytoja ekspertė

Egidijus Janulaitis, vyresnysis mokytojas

Aušra Lukoševičiūtė, mokytoja metodininkė

Julija Kalpokienė, mokinio mama

Daina Rožnienė, mokinio mama

Asta Čižinauskaitė, mokinės mama

Ernestas Valionis, mokinys

Erika Švenčionytė, mokinė

Saulius Gerulis, bendruomenės atstovas

 

 

MOKYTOJŲ TARYBA

Mokytojų taryba - nuolat veikianti gimnazijos savivaldos institucija.

 

Mokytojų tarybą sudaro gimnazijos vadovybė, visi mokytojai, bibliotekos vedėja, psichologė, socialinė pedagogė ir koncertmeisteriai.

 

MOKINIŲ TARYBA

Mokinių taryba - nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija, kurios sudėtį nustato mokinių susirinkimas.


Tarybos pirmininkė - Gabija Šinkūnaitė, II a kl.

Pirmininko pavaduotoja - Faustina Moseičiuk, III a kl.

Sekretorė - Ana Somova, Ia kl.

Tarybos nariai:

 

I a
Kamilė Palekauskaitė
Kamilė Kaminskaitė
Viktorija Petrusevičiūtė
Kotryna Sodaitytė
Linas Jasinskas
Justina Dantaitė

 

II a
Viltė Kišonaitė
Pijus Ivaškevičius
Emilija Povylaitytė
Danielė Banišauskaitė
Austina Mažeikaitė
Milda Šalučkaitė
 

III a

Laura Zarembaitė
Paulina Banaitytė
Gabrielė Santockytė
Miglė Šoliūnaitė
Karolina Stonytė
Gabija Simutytė

 

 

KLASĖS TĖVŲ KOMITETAI

Klasės tėvų komitetai - nuolat veikianti tėvų savivaldos institucija, kurios sudėtį nustato tėvų susirinkimas.

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Vaiko gerovės komisija -  organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą.

 

Komisijos pirmininkė - Jurgita Jablonskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Pirmininkės pavaduotoja - Dovilė Žvirzdinienė, socialinė pedagogė

Sekretorė  - Iremina Lincevičienė, mokytoja metodininkė

Komisijos nariai:

Rasa Kinaitienė, psichologė

Vilma Pavlovienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Nijolė Noreikaitė, direktoriaus pavaduotoja meniniam ugdymui

Aurika Vitkienė, vyresnioji  mokytoja