Bendrasis ugdymas

    Bendrojo ugdymo dalykai mokomi pagal bendrojo ugdymo dalykų programas.  Gimnazija kasmet rengia ugdymo planą vadovaudamasi Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtintais bendraisiais ugdymo planais. Todėl mokiniai, nusprendę pakeisti savo būsimąją profesiją, gali tęsti mokslą bet kurioje kitoje mokykloje. Gimnazijos mokiniai sėkmingai tęsia mokslą Jėzuitų, „Saulės“, „Aušros“ gimnazijose ir kitose mokymo įstaigose, kuriose keliami itin aukšti mokymosi reikalavimai ir atrankos kriterijai.

 

    Mokiniai gerai parengiami pagrindinės ir vidurinės mokyklos egzaminams, Lietuvos muzikos akademijos ir kitų aukštųjų mokyklų įvairių specialybių (teisės, medicinos, vadybos, humanitarinių mokslų) studijoms. Baigę gimnaziją, mūsų mokiniai sėkmingai studijuoja ne tik muzikinio profilio aukštosiose mokyklose, bet ir Vilniaus, Vytauto Didžiojo, Lietuvos sveikatos mokslų, Kauno technologijos ir kituose universitetuose.

 

    Gimnazijoje pamokos vyksta viena rytine pamaina. Pamokos pradedamos 8.00 val. Pamokos trukmė - 45 min.

 

    Gimnazijoje veikia kompiuterių klasė, didelė sporto salė, mokomosios ir grožinės literatūros biblioteka.

    Gimnazijos mokiniai noriai dalyvauja mokyklinėse, miesto ir respublikinėse matematikų, raiškiojo skaitymo, sporto varžybose.

 

    Gimnazijoje veikia prailgintos darbo dienos grupė, kurioje mokiniai, prižiūrimi mokytojų, ruošia pamokas, laukia specialybės pamokų, o mažieji - jų pasiimti atvykstančių tėvų.

 

Bendrojo ugdymo mokytojų sąrašas

PRADINIŲ KLASIŲ METODINĖ GRUPĖ

Mažeikaitė Eglė

metodinės grupės pirmininkė,
mokytoja metodininkė

pradinis ugdymas

Čenkienė Rasutė

vyresnioji mokytoja

pradinis ugdymas

Gineikienė Dalia

vyresnioji mokytoja

pradinis ugdymas

Grigaliūnaitė Rasa

vyresnioji mokytoja

pradinis ugdymas

Žilinskienė Ina

vyresnioji mokytoja

pradinis ugdymas

Valienė Violeta

mokytoja metodininkė

pradinis ugdymas

HUMANITARINIŲ MOKSLŲ METODINĖ GRUPĖ

Zigmantavičienė Rasa

mokytoja metodininkė

lietuvių kalba ir literatūra

Gustainienė Marija mokytoja ekspertė lietuvių kalba ir literatūra

Jarocka Ramunė

mokytoja

lietuvių kalba ir literatūra

Mažutaitienė Birutė

vyresnioji mokytoja

anglų kalba

Rainienė Dalė

metodinės grupės pirmininkė, vyresnioji mokytoja

rusų kalba

Paulikienė Ramunė

vyresnioji mokytoja

anglų kalba

Stasiukynaitė Renata

mokytoja metodininkė

prancūzų kalba

Žemaitienė Donata

vyresnioji mokytoja

anglų kalba

Sidaravičienė Aušra

vyresnioji mokytoja

anglų kalba

TIKSLIŲJŲ IR GAMTAMOKSLIŲ METODINĖ GRUPĖ

Adamonytė Laura

vyresnioji mokytoja

geografija, biologija, gamta ir žmogus

Gavėnas Arturas

mokytojas metodininkas

fizika

Klovienė Audronė

metodinės grupės pirmininkė,

vyresnioji mokytoja

 biologija, gamta ir žmogus

Lincevičienė Iremina

mokytoja metodininkė

matematika, žmogaus sauga, ekonomika

Paleckis Arnoldas

vyresnysis mokytojas

informacinės technologijos

Puikienė Milda

mokytoja metodininkė

chemija

Ražinskienė Jolita

vyresnioji mokytoja

matematika

SOCIALINIŲ MOKSLŲ METODINĖ GRUPĖ

Bučiūnienė Beatričė

mokytoja metodininkė

istorija, pilietiškumo pagrindai

Daugėla Marius

mokytojas

tikyba

Inokaitienė Aurelija

metodinės grupės pirmininkė,
mokytoja metodininkė

dailė, etika

Janulaitis Egidijus

mokytojas

fizinis ugdymas