Siekiant padėti mokykloms sukurta skaitmeninio mokymo bazė su mokymosi aplinkomis, metodine medžiaga, mokymo priemonėmis ir kita mokykloms svarbia informacija -

 

https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/naujienos

PATVIRTINTA

Kauno Juozo Naujalio muzikos

gimnazijos direktoriaus

2020-03-20 įsakymu Nr.VĮ-50

 

KAUNO JUOZO NAUJALIO MUZIKOS GIMNAZIJOS

MOKYMO NUOTOLINIU BŪDU TAISYKLĖS

Tikslai:

 1. Užtikrinti mokinių mokymo(si) galimybę karantino laikotarpiu.
 2. Diegti modernias, informacinėmis kompiuterinėmis technologijomis pagrįstas mokymo priemones bei metodus.

Mokymo nuotoliniu būdu taisyklės:

 1. Pagrindinė nuotolinio mokymosi platforma - el. Veritus dienynas (Veritus el. dienynas - prisijungimo duomenis mokytojai, mokiniai, mokinių tėvai turi, nereikalingos papildomo saugumo priemonės), video konferencijos -  jitsi.org (Google Chrome naršyklėje), EDUKA KLASĖ, Google form.
 2. Pradinių klasių mokytojai padeda mokiniams susikurti dienos planą, mokymosi tvarkaraštį.
 3. Metodinė medžiaga, užduotys - pdf, jpg, png formatu, nuorodos į internetinius šaltinius.
 4. Metodinė medžiaga, užduotys el. dienyne pateikiamos iki einamosios dienos 9.00 val. (siūloma užpildyti visai savaitei, kad mokiniai galėtų planuoti savo dienotvarkę).
 5. Mokytojai konsultuoja mokinius: a) raštu el. dienyne pagal pamokų tvarkaraštį, b) video konferencijų būdu.
 6. Kiekvienas mokytojas privalo koreguoti mokymo planus, atsižvelgiant į tai, kad mokymosi procesas sutrumpėja 1 savaite ir bent 1 savaitė numatoma mokyti nuotoliniu būdu (tikslesnė informacija paaiškės vėliau). 
 7. Mokymo medžiaga turi būti aiški, suprantama mokiniui (papildyti galima vaizdo įrašais iš youtube ar kitų platformų, pačių mokytojų filmuotais, skaidrėmis ir kt. medžiaga)
 8. Užduotys išsamios, nurodant kaip jas atlikti, kur galima pasitikrinti, iki kada atlikti, jei reikia, pateikti mokytojui tikrinimui. Užduotys turėtų būti paprastesnės nei įprastai naudojamos pamokose. 1 nuotolinio mokymosi savaitę siūlomos jau įgytų žinių kartojimo/įtvirtinimo  užduotys.
 9. Nepamiršti, kad reikia nuolat tikrinti kaip mokiniai atliko užduotis (mokiniai gali atsiųsti nufotografuotą atliktą darbą, atsiunčia atliktą darbą kompiuteriu, atlieka testus ar pan.) ir jas vertinti. 
 10. Mokytojų bendravimas su mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais) vyksta „Veritus“ el. dienyno sistemoje, atsakant į užklausas, pateiktas  iki 12.00 val., per 24 val. arba kiek įmanoma greičiau.
 11. Ugdymo programos įgyvendinti, rekomenduojama pasinaudoti esamu visoms mokykloms laisvai prieinamu nacionaliniu skaitmeniniu ugdymo turiniu: 
  1. Emokykla (http://lom.emokykla.lt/public/) – skaitmeninių priemonių paieška; 
  2. Ugdymo sodas (https://sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones) – mokymosi medžiagos (lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, gamtos, socialinių ir kitų mokslų) saugykla, kurioje mokymosi medžiaga prieinama visiems mokiniams, mokytojams ir tėvams; 
  3. projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ medžiaga (http://www.vedlys.smm.lt/);
  4. brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų užduotys ir atsakymai (https://egzaminai.lt/668/, https://egzaminai.lt/692/, https://egzaminai.lt/610/). 
 12. Spec. pagalba: socialinė pedagoginė, logopedinė, psichologinė - teikiama telefonu, el. paštu. 
  1. socialinė pedagogė Gintarė Kolpakova, tel. 8 667 44152, el. paštas socpedagoge@nmg.lt, konsultacijų laikas I-V 9-17.00 

Konsultuojamos temos:

Konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokyklos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais, socialinės paramos mokiniams - nemokamo maitinimo organizavimo klausimais. 

 1. psichologė Rasa Kinaitienė, tel. 8 667 44157, el. p. psichologe@nmg.lt, konsultacijų laikas I-V 10.30-15.00 val.

Konsultuoja ir teikia psichologinę informacinę pagalbą Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos mokiniams, tėvams, mokytojams.

 1. logopedė Irena Elžbieta Navickienė, tel. 861103288, konsultacijų laikas: pirmadienį ir trečiadienį – 10.00-15.30 val.

13. Su administracija bendraujama el. paštu, telefonu:

 

Konsultacijos techniniais klausimais - Arnoldas Paleckis, arnoldas.paleckis@nmg.lt

Raštinė: el. p. gimnazija@nmg.lt, tel. 866744150

Direktorius Raimundas Simanavičius, el. p. direktorius@nmg.lt, tel. 866744150

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurgita Jablonskienė, el. p. pavaduotoja@nmg.lt, tel. 866744148; 8.00-16.00 val.

Direktoriaus pavaduotoja meniniam ugdymui Irma Jankauskienė, el. p. pavaduotojamenui@nmg.lt, tel. 866744153; 8.00-16.00 val.

Direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkiui Artūras Stankevičius, el. p. pavaduotojasukiui@nmg.lt, tel. 866744156; 8.00-16.00 val.

_________________________________________