Nuslopinus 1863 - 1864 metų sukilimą Lietuvoje, 1865 metų rugsėjo 23 dieną Rusijos vidaus reikalų ministras Piotras Valujevas, tęsdamas represijas, išleido aplinkraštį Nr. 141, draudžiantį spausdinti lotyniškomis raidėmis, lietuvių ir žemaičių tarmėmis. Taip buvo įformintas spaudos draudimas. Vyskupas Motiejus Valančius per Aukštaitijos šviesuolį Jurgį Bielinį persiuntė kunigui Jonui Zabermanui pinigų į Mažąją Lietuvą spaustuvės atidarymui, o netrukus ir 9 brošiūrų tekstus, raginančius kovoti prieš rusinimo politiką.  Ilgainiui Lietuvoje neliko nei vieno miestelio ar bažnytkaimio, kur nebūtų galima įsigyti lietuviškos spaudos. Šis kultūrinis sąjūdis, kurio dalyviai daugiausia buvo valstiečiai ir kuris laikomas lietuvių tautinio sąjūdžio dalimi, padėjo pamatus Lietuvos nepriklausomybės atkūrimui 1918 metais ir išliko svarbus tautinės savimonės išsaugojimui ligi šių dienų.

           Jurgis Bielinis, knygnešys, sukūręs lietuviškos spaudos nelegalaus platinimo tinklą, gimė 1846 m. kovo 16 d. Nuo 2004 metų kovo 16- oji  minima kaip Knygnešio diena. 

           Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijoje KNYGNEŠIO dieną švenčiame nuo 2005 metų. Kitokiu metu, susirinktume visi didžiojoje salėje pasidžiaugti muzika, istorija, poezija, pabendrauti, pabūti kartu. Mūsų mokytojų iškeptus pyragus šveitėme pasigardžiuodami, o dabar, per nuotolį, jie dar skanesni. Bet, tai ne paskutinė šventė, ji tęsis ir tęsis metai iš metų, dar minėsime mes ir po mūsų bus minima ši diena. Gražios šventės visiems.

 

Bibliotekos vedėja Vilija Grigaliūnaitė