Vidaus kontrolės įgyvendinimo Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijoje tvarka

Asmens duomenų tvarkymas

Mokinių asmens duomenų tvarkymas

Mokinio individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarka

Pamokų/ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarka

Dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarka

Krizių valdymo tvarka

Pagalbos mokiniui teikimo tvarka

Patyčių ir smurto prevencijos, intervencijos vykdymo gimnazijoje tvarka

Socialinės - pilietinės veiklos tvarka

Mokinių elgesio taisyklės

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas

Savarankiško mokymosi tvarka

Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarka

Muzikos instrumentų nuomos tvarka

Naudojimosi spintelėmis tvarka

Naudojimosi klasėmis tvarka

Mokinių uniformų dėvėjimo tvarka

Pailgintos darbo dienos grupės tvarka

Mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarka

Nuotolinio darbo gimnazijoje tvarka

Darbo apmokėjimo tvarka

Darbuotojų bendravimo ir etikos taisyklės