Asmens duomenų tvarkymas

Darbo apmokėjimo sistema

Darbuotojų bendravimo ir etikos taisyklės

Darbuotojų, mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo tvarkos aprašas

Darbuotojų smurto ir priekabiavimo prevencijos politika

Dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarka

Krizių valdymo tvarka

Lankomumo užtikrinimo tvarka

Mokinių asmens duomenų tvarkymas

Mokinių elgesio taisyklės

Mokinio individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarka

Mokinių mokymos pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Mokinių uniformų dėvėjimo tvarka

Mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarka

Mokinių ekskursijų, išvykų, kelionių ir žygių organizavimo tvarka

Muzikos instrumentų nuomos tvarka

Naudojimosi klasėmis tvarka

Naudojimosi spintelėmis tvarka

Nuotolinio darbo gimnazijoje tvarka

Pailgintos darbo dienos grupės tvarka

Pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.) jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, tvarka

Pagalbos mokiniui teikimo tvarka

Pamokų/ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarka

Patyčių ir smurto prevencijos, intervencijos vykdymo gimnazijoje tvarka

Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarka

Savarankiško mokymosi tvarka

Socialinės - pilietinės veiklos tvarka

Ugdomosios vaiklos stebėsenos tvarka

Vaiko gerovės komisijos reglamentas

Vidaus kontrolės įgyvendinimo Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijoje tvarka