Asmens duomenų tvarkymas

Darbo apmokėjimo tvarka

Darbuotojų bendravimo ir etikos taisyklės

Dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarka

Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos darbuotojų smurto ir priekabiavimo prevencijos politika

Krizių valdymo tvarka

Mokinių asmens duomenų tvarkymas

Mokinio individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarka

Mokinių elgesio taisyklės

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas

Mokinių uniformų dėvėjimo tvarka

Mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarka

Mokinių ekskursijų, išvykų, kelionių ir žygių organizavimo tvarka

Muzikos instrumentų nuomos tvarka

Naudojimosi klasėmis tvarka

Naudojimosi spintelėmis tvarka

Nuotolinio darbo gimnazijoje tvarka

Pailgintos darbo dienos grupės tvarka

Pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.) jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, tvarka

Pagalbos mokiniui teikimo tvarka

Pamokų/ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarka

Patyčių ir smurto prevencijos, intervencijos vykdymo gimnazijoje tvarka

Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarka

Savarankiško mokymosi tvarka

Socialinės - pilietinės veiklos tvarka

Ugdomosios vaiklos stebėsenos tvarka

Vaiko gerovės komisijos reglamentas

Vidaus kontrolės įgyvendinimo Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijoje tvarka