Gimnazija dalyvauja projekte „Karjeros specialistų tinklo vystymas“.

Projekto tikslas – užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose. 

Projekto metu numatoma vystyti karjeros specialistų tinklą ir užtikrinti karjeros konsultavimo paslaugų teikimą mokiniams. Projekto metu bus įdarbinti karjeros specialistai, teikiantys profesinio orientavimo paslaugas mokiniams bendrojo ugdymo mokyklose ar kitose švietimo įstaigose. Numatoma, kad 2023 m. pabaigoje švietimo įstaigose dirbs 380 karjeros specialistų. Nuo 2022 m. spalio 1 dienos J. Naujalio muzikos gimnazijoje  dirba viena karjeros specialistė, teikianti ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas. Gimnazijos mokiniams organizuojami profesinio orientavimo užsiėmimai, susitikimai su įvairių sričių specialistais, teminiai renginiai bei individualios konsultacijos.

Projekto trukmė – 2022 m. rugsėjo 13 d. – 2023 m. gruodžio 31 d.
Projekto finansavimo suma – 9 998 172,97 Eur 


Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.

Projekto vykdytojas: Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. spalio 26 d.  – 2020 m. spalio 31 d.

Projekto kodas: 09.1.3-CPVA-K-723-02-0008

Bendra projekto vertė: 349 563,36 EUR.

Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija įgyvendina projektą „Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos  infrastruktūros modernizavimas“, Nr. 09.1.3-CPVA-K-723-02-0008, finansuojamą Europos Regioninės plėtros fondo lėšomis  ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-K-723 priemonės „Nevalstybinių neformaliojo švietimo erdvių, valstybinių ir nevalstybinių mokyklų modernizavimas“

Projekto tikslas – Įsigyti trūkstamus muzikos instrumentus, reikalingus sustiprintam muzikos mokymui ir kokybiškam pilnaverčiam efektyviam ugdymo procesui užtikrinti.

Projekto aprašymas:

Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija - tai valstybinė bendrojo ugdymo mokykla, vykdanti specializuoto ugdymo krypties (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu) programas. Gimnazijoje 12 metų mokomasi visų bendrojo ugdymo bei specializacijos dalykų: fortepijono, styginių instrumentų, pučiamųjų instrumentų, mušamųjų instrumentų, akordeono, choro dirigavimo, muzikos teorijos, dainavimo. Problema, kurią spręsti inicijuotas projektas – mokyklos meninio ugdymo priemonės yra prastos būklės, dėl šios priežasties Gimnazija neturi galimybės užtikrinti mokinių, turinčių išskirtinių gabumų,  poreikius atitinkančio meninio ugdymo mokymo kokybės. Siekiant užtikrinti kokybišką meninį mokymą, būtina aprūpinti Gimnaziją trūkstamais instrumentais.

Projekto nauda. Įgyvendinus numatytas investicijas, Gimnazijoje būtų užtikrinta mokinių poreikius atitinkanti meninio profilio mokymo kokybė, padidės Gimnazijos, kaip meninio mokymo įstaigos, veiklos efektyvumas. Gerėjanti meninio ugdymo mokymo kokybė lems Gimnazijos  patrauklumo didėjimą, todėl meninį ugdymą pasirinktų didesnė dalis šalies besimokančių asmenų.

Laukiami projekto rezultatai:  Įsigyti trūkstami instrumentai, sudarys sąlygas meninio mokymo procese taikyti šiuolaikiškus instrumentus.

Gimnazija dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“.

Projekto tikslas -  padidinti bendrojo ugdymo mokyklų ugdymo kokybę ir pasiekimus, modernizuojant 1-8 klasių mokinių gamtos ir technologinių mokslų tiriamosios bei praktinės veiklos aplinką, patį mokymo(si) procesą. Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis bei įranga, bus rengiamos metodikos, kurios padės taikyti įsigytas mokymo priemones ir įrangą atliekant įvairius eksperimentus, tyrimus, bandymus, laboratorinius darbus.

Gimnazija diegia LIONS QUEST programą. Socialinio ir emocinio ugdymo programų „Laikas kartu“, „Paauglystės kryžkelės“ ir „Raktai į sėkmę“ diegimas finansuojamas Europos socialinio fondo finansuojamo projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis.

 

Gimnazijos biblioteka dalyvauja projekte „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“, kuris yra finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis. Projekto tikslas – modernizuoti mokyklų bibliotekas siekiant pagerinti mokyklos bendruomenei teikiamų paslaugų kokybę bei laiduoti geresnes mokymo ir mokymosi sąlygas. Tikslui pasiekti keliamas uždavinys – aprūpinti bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekas modernia įranga ir baldais.

Gimnazija dalyvauja projekte „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“, kuris skirtas aprūpinti mokyklas šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis. Šio projekto tikslas – plėsti galimybių ratą mokiniams renkantis mokymosi kryptį, atitinkančią įvairius jų polinkius bei poreikius. Pagrindinis projekto „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“ uždavinys – modernizuoti bendrojo lavinimo mokyklas, kurios turi 9–12 klasių mokinius ir technologinių gimnazijų skyrius, atnaujinant gamtos, menų bei technologijų mokymo priemones.